Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1530/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1530/TCHQ-GSQL
V/v triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh thái Nguyên

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên.
(Đ/c: Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 14/2014/ALST ngày 07/02/2014 của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên về việc nêu tại trích yếu và căn cứ báo cáo số 185/HQBN-NV ngày 10/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên được hoạt động kể từ ngày 20/02/2014.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình I tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo Quyết định số 614/QĐ-TCHQ ngày 27/02/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hiện hành.

3. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Bộ Trưởng BTC (để báo cáo);
– Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
– Cục HQ Bắc Ninh (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1530/TCHQ GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1057/TCHQ-TXNK năm 2014 trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1800/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng ...
Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>