Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1530/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1530/TCHQ-GSQL
V/v triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh thái Nguyên

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên.
(Đ/c: Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 14/2014/ALST ngày 07/02/2014 của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên về việc nêu tại trích yếu và căn cứ báo cáo số 185/HQBN-NV ngày 10/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên được hoạt động kể từ ngày 20/02/2014.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình I tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo Quyết định số 614/QĐ-TCHQ ngày 27/02/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hiện hành.

3. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Bộ Trưởng BTC (để báo cáo);
– Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
– Cục HQ Bắc Ninh (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1530/TCHQ GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục ...
Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám ...
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>