Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1530/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1530/TCHQ-GSQL
V/v triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh thái Nguyên

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên.
(Đ/c: Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 14/2014/ALST ngày 07/02/2014 của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên về việc nêu tại trích yếu và căn cứ báo cáo số 185/HQBN-NV ngày 10/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên được hoạt động kể từ ngày 20/02/2014.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình I tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo Quyết định số 614/QĐ-TCHQ ngày 27/02/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hiện hành.

3. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Bộ Trưởng BTC (để báo cáo);
– Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
– Cục HQ Bắc Ninh (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1530/TCHQ GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải q...
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>