Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 152/GSQL-GQ2 Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 152/GSQL-GQ2
V/v gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Novelis Việt Nam
(Đ/c: số 3, VSIP II-A, đường số 19, KCN VIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Giám sát về Hải quan nhận được công văn số 01/2014 NV của Công ty TNHH Novelis Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu vỏ lon nhôm phế liệu theo hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ sớm có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Novelis Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 152/GSQL GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...
Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp v...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>