Công văn 1522/TCHQ-CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1522/TCHQ-CCHĐH Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1522/TCHQ-CCHĐH
V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2060/HQCT-NV ngày 17/12/2013 báo cáo vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc ngày phúc tập hồ sơ sau ngày đăng ký tờ khai:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 864/TCHQ-CCHĐH ngày 07/02/2013 và công văn số 3386/TCHQ-CCHĐH ngày 20/6/2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc, giao Cục Giám sát quản lý nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ.

2. Về vướng mắc khi thực hiện Điểm 2.1 Khoản 2 công văn số 12/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2013:

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc, giao Cục Thuế xuất nhập khẩu nghiên cứu nâng cấp hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế đáp ứng kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

3. Vướng mắc về phúc tập trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan:

Qua kiểm tra hệ thống thông quan điện tử phiên bản mới nhất, khi lãnh đạo phê duyệt khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan, đối với những tờ khai đã phúc tập, hệ thống thông quan điện tử lưu tờ khai tại khâu lưu trữ, hệ thống không chuyển tờ khai ở trạng thái thiếu chứng từ. Đề nghị Cục Hải quan TP Cần Thơ liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê để có hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hồ sơ đã đưa vào khâu lưu trữ, người khai hải quan sửa đổi, bổ sung sau thông quan, việc phúc tập trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận và giao Cục Giám sát quản lý nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ.

4. Về sự thống nhất giữa hệ thống hải quan điện tử với quy trình các bước tại Quyết định 3046/QĐ-TCHQ trong trường hợp hàng hóa được chấp nhận thông quan ngay:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và Bước 4 quy trình thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ hệ thống thông quan điện tử được thiết kế là phù hợp với quy trình nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK (để thực hiện);
– Cục GSQL (để thực hiện);
– Cục CNTT&TK (để thực hiện);
– Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1522/TCHQ CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 151/GSQL-GQ3 năm 2014 thực hiện công văn 17862/BTC-TCHQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>