Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1520/TCHQ-QLRR Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1520/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Phúc đáp công văn số 101/HQBĐ-CBL ngày 07/02/2014 về việc xử lý vướng mắc phân luồng trên hệ thống thông quan điện tử đối với Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để đáp ứng phân luồng theo đúng quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TCHQ ngày 14/1/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Do vậy, trong giai đoạn hệ thống đang nâng cấp, đề nghị Cục Hải quan Bình Định chỉ đạo các Chi cục hải quan tiến hành chuyển luồng Đỏ đối với các tờ khai của doanh nghiệp lần đầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục hải quan để kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời ghi nhận lý do chuyển luồng đối với các tờ khai nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Cục biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Tổng cục trưởng (để b/cáo);
– Đ/c PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

Quách Đăng Hòa

300x250 Công văn 1520/TCHQ QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết ...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 151/GSQL-GQ3 năm 2014 thực hiện công văn 17862/BTC-TCHQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>