Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1520/TCHQ-QLRR Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1520/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Phúc đáp công văn số 101/HQBĐ-CBL ngày 07/02/2014 về việc xử lý vướng mắc phân luồng trên hệ thống thông quan điện tử đối với Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để đáp ứng phân luồng theo đúng quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TCHQ ngày 14/1/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Do vậy, trong giai đoạn hệ thống đang nâng cấp, đề nghị Cục Hải quan Bình Định chỉ đạo các Chi cục hải quan tiến hành chuyển luồng Đỏ đối với các tờ khai của doanh nghiệp lần đầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục hải quan để kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời ghi nhận lý do chuyển luồng đối với các tờ khai nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Cục biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Tổng cục trưởng (để b/cáo);
– Đ/c PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

Quách Đăng Hòa

300x250 Công văn 1520/TCHQ QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục ...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>