Công văn 148/TTg-KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 148/TTg-KTN Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 148/TTg-KTN
V/v thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
– Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
– Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 11928/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013) về việc phê duyệt Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn ở Việt Nam, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan tại cuộc họp ngày 09 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để thực hiện mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tại các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) trong giai đoạn 2013 – 2015, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng khối lớn theo đúng quy hoạch được duyệt, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ mức độ phát triển và có lộ trình cụ thể nhằm hạn chế sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương; Khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng; Tổ chức giao thông hợp lý theo hướng khai thác tối đa năng lực sẵn có của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

Để làm tốt các giải pháp nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các biện pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trong quý III năm 2014, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Xác định các chỉ tiêu, mục tiêu định hướng cho việc giảm phương tiện cá nhân trên địa bàn.

– Nghiên cứu áp dụng các phương thức, mô hình phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa như xe buýt, camera giao thông,…

– Chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn. Kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm Thành phố. Báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua để làm cơ sở thực hiện; Quy hoạch và xây dựng mạng lưới các cơ sở hậu cần phục vụ vận tải hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận tải hàng hóa trong đô thị; Xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm Thành phố.

– Triển khai Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan quản lý vận tải công cộng của địa phương để thống nhất điều tiết giữa các phương thức vận tải; đồng thời với việc đẩy nhanh xây dựng các Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

– Chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng lập kế hoạch cụ thể và các giải pháp đồng bộ nhằm di dời một số cơ sở sản xuất, trường học, y tế ra khu vực ngoại thành.

– Dành quỹ đất và ban hành chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích triển khai đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe theo quy hoạch.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải; Đề xuất cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Tài chính:

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát việc hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển vận tải hành khách công cộng của các địa phương; Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ, phí trông giữ xe.

– Ban hành hướng dẫn về giá dịch vụ trông giữ xe tại các thành phố lớn theo hướng giá dịch vụ giảm dần từ trung tâm ra ngoại thành.

4. Bộ Công an:

– Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải.

– Tổ chức thực hiện việc xử lý vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giao thông.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và các địa phương tuyên truyền chủ trương khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

6. Bộ Giao thông vận tải:

– Hướng dẫn, chỉ đạo các thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án của từng địa phương nhằm thực hiện giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải.

– Rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung các quy định liên quan. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đề xuất các cơ chế phối hợp thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ.

– Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó TTgCP;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III, KGVX, KTTH;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 148/TTg KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>