Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 144/BNN-TCCB Ngày ban hành: 13 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 144/BNN-TCCB
V/v: Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Hội đồng thi
– Các trường đăng cai tổ chức Hội thi
– Các trường có thí sinh tham gia Hội thi

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014, Ban Chỉ đạo Hội thi ban hành “Nội quy Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014” và “Quy định Hoạt động của Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014″ kèm theo văn bản này.

Ban chỉ đạo Hội thi yêu cầu:

1. Các Hội đồng thi phổ biến Nội quy và Quy định này tới các thành viên Hội đồng thi, các Ban chấm thi, Ban thư ký, Ban hậu cần, các đoàn và các thí sinh tham dự Hội thi thuộc Hội đồng; kiểm tra, giám sát thi theo đúng Nội quy và Quy định.

2. Các trường đăng cai tổ chức Hội thi niêm yết công khai Nội quy, Quy định này tại các địa điểm thi, chấm thi, nơi làm việc của Ban chỉ đạo và các Hội đồng thi, nơi tập trung cán bộ, thí sinh trong khu vực thi và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nội quy, Quy định này.

3. Các trường có thí sinh tham gia Hội thi có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Nội quy, Quy định này tới toàn thể cán bộ, giáo viên, thí sinh của trường tham dự Hội thi./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. N.T.Xuân Thu (để b/c);
– Thành viên Ban chỉ đạo;
– Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;
– Lưu: VT, TCCB

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

Nguyễn Minh Nhạn

NỘI QUY

ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ HỘI THI TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 144/BNN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2014)

1. Thí sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của trường đăng cai tổ chức Hội thi; chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh tại nơi ở trong thời gian dự Hội thi.

2. Thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ quy định; mặc quần áo bảo hộ lao động có in tên trường (hoặc logo của trường) trên lưng hoặc cánh tay áo; cài phù hiệu của Hội thi và mang theo các trang thiết bị, dụng cụ được phép; xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh với cán bộ coi thi.

3. Thí sinh được bắt thăm để lấy số báo danh. Số báo danh xác định vị trí thi của từng thí sinh và được sử dụng trong suốt thời gian thi.

4. Khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang theo các loại vật tư, dụng cụ theo quy định của đề thi.

5. Trước khi làm bài thi, thí sinh có 15 phút chuẩn bị để nhận nguyên vật liệu, kiểm tra thiết bị, dụng cụ, so sánh dụng cụ đo của mình với dụng cụ đo chuẩn của Ban chấm thi để đảm bảo sự thống nhất, bố trí mặt bằng thi theo yêu cầu…nếu phát hiện thấy thiếu hoặc sai sót phải báo cáo với cán bộ coi thi.

6. Khi Trưởng ban chấm thi tuyên bố, thí sinh bắt đầu làm bài thi. Trong thời gian thi, thí sinh không tự ý trao đổi, nếu có thắc mắc phải hỏi cán bộ coi thi; không tiếp xúc với người ngoài kể cả với khách tham quan và không ra khỏi phòng thi khi chưa được phép; tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động và báo cáo ngay khi phát hiện thấy sai sót; nếu bị ốm phải báo cáo với cán bộ coi thi để được chăm sóc hoặc được xem xét bù thời gian làm bài.

7. Sản phẩm thì phải làm đúng theo quy định của đề thi và yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, hình dáng, kích thước, thời gian thực hiện v.v… và làm đúng chủng loại nguyên vật liệu do Hội đồng thi cấp phát.

8. Khi Trưởng Ban chấm thi tuyên bố hết giờ, thí sinh phải ngừng ngay công việc để làm thủ tục nộp bài thi. Những thí sinh làm bài thi xong trước giờ quy định, sau khi làm xong thủ tục nộp bài thi và được Trưởng ban chấm thi cho phép mới được rời phòng thi.

9. Các bài thi hoàn thành trong thời gian quy định mới được chấm điểm.

10. Những thí sinh vi phạm nội quy thi, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý từ nhắc nhở đến lập biên bản, báo cáo Chủ tịch hội đồng thi xử lý đình chỉ hoặc hủy bỏ một phần kết quả thi

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI
TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤM THI HỘI THI TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 144/BNN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2014)

1. Thành viên Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi tại điểm thi quy định, chỉ đến điểm thi khác nếu được Chủ tịch Hội đồng thi đồng ý.

2. Trưởng ban chấm thi lãnh đạo Ban chấm thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuẩn bị, coi thi, chấm thi và chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi, Chủ tịch hội đồng coi thi.

3. Cán bộ coi thi kiểm tra, xác nhận lần cuối công tác chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, tài liệu phục vụ thi đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và công bằng đối với các thí sinh theo quy định; kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh trước khi cho phép thí sinh vào phòng thi; tổ chức cho thí sinh bắt thăm số báo danh; đảm bảo cho thí sinh có 15 phút chuẩn bị trước khi thi, tạo điều kiện cho thí sinh thực hiện so sánh dụng cụ đo của cá nhân với dụng cụ đo của Ban chấm thi. Nếu phát hiện sai sót báo cáo Chủ tịch hội đồng thi xử lý kịp thời.

4. Trong thời gian coi thi, cán bộ coi thi không tự ý trao đổi với thí sinh; không trò chuyện, thảo luận với nhau; phải thường xuyên theo dõi thí sinh thực hiện bài thi; khi có thí sinh cần giải đáp thắc mắc liên quan đến bài thi, phải báo cáo Trưởng ban chấm thi giải quyết kịp thời; khi có sự cố hoặc khi phát hiện thí sinh thao tác không đảm bảo an toàn phải yêu cầu thí sinh dừng ngay công việc và báo cáo với Trưởng ban chấm thi để báo cáo Chủ tịch hội đồng thi, cán bộ giám sát kỹ thuật xử lý kịp thời.

5. Trước khi hết giờ thi 15 phút, cán bộ coi thi thông báo thí sinh biết.

6. Ban chấm thi phải lập biên bản nhận bài thi của thí sinh theo mẫu do Chủ tịch hội đồng thi quy định. Biên bản phải có chữ ký của thí sinh.

7. Cán bộ chấm thi chấm điểm theo thang điểm quy định trong đề thi và chỉ chấm điểm cho những sản phẩm được hoàn thành trong thời gian quy định của đề thi. Thí sinh bị ốm hoặc vì lý do đặc biệt cần bù thời gian do Chủ tịch hội đồng thi quyết định.

8. Chấm điểm chủ quan, điểm khách quan:

a) Chấm điểm chủ quan được quy định như sau:

– Điểm chủ quan là trung bình cộng (tính đến 2 số lẻ) các điểm chấm của các cán bộ chấm thi trong Ban chấm thi.

– Điểm chấm của cán bộ chấm thi nào chênh lệch quá 10% điểm trung bình cộng thì bị loại.

– Cán bộ chấm thi không chấm cho thí sinh của trường mình.

Trong 2 trường hợp cuối, điểm chủ quan là trung bình cộng điểm chấm của các cán bộ chấm thi còn lại.

b. Chấm điểm khách quan của thí sinh theo thang điểm quy định trong đề thi.

9. Cán bộ chấm thi chấm bài, ghi điểm, ký tên trên phiếu điểm và không tùy tiện thay đổi kết quả chấm, không tiết lộ kết quả chấm khi chưa báo cáo Hội đồng thi.

10. Trưởng ban chấm thi phối hợp với Thư ký hội đồng thi tổng hợp kết quả chấm thi của thành viên Ban chấm thi, tính điểm trung bình theo quy định và báo cáo Hội đồng thi./.

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI
TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014

300x250 Công văn 144/BNN TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 285/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>