Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1417/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1417/TCHQTXNK
V/v thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN.
ịa chỉ: Số 18A, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070214/cv ngày 8/2/2014 của công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN đ nghị Tổng cục Hải quan sớm có kết quả phân loại hàng hóa đối với 04 mẫu hàng thuộc tờ khai số 23637/NKD01 có thông báo kết quả phân tích số 01/TBCNHP ngày 03/01/2014 của Trung tâm PTPL HH XNK (Chi nhánh tại tp. Hải Phòng). Về vấn đ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mẫu hàng tại Mục 1 của phụ lục tờ khai, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 394/TBTCHQ ngày 14/1/2014.

Đối với mẫu hàng tại Mục 5, Mục 10 và Mục 12 của phụ lục tờ khai, Tổng cục Hải quan không ban hành Thông báo Kết quả phân loại do các mặt hàng này không thuộc đối tượng phải phân tích, giám định theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
PTCT Hoàng Việt Cường b/c);
Cục HQ TP. Hải Phòng th/hiện);
Trung tâm PTPL HH XNK và chi nhánh tại tp. HP;
Chi cục HQ CK cảng HP KVIII (Cục HQ TP. Hải Phòng);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

300x250 Công văn 1417/TCHQ TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>