Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1352/TCHQ-VNACCS Ngày ban hành: 13 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1352/TCHQ-VNACCS
V/v gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6277/TCHQ-VNACCS ngày 25/10/2013 và các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và doanh nghiệp XNK chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014.

Tuy nhiên, để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cơ hội tiếp tục chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan gia hạn thời hạn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp XNK trong phạm vi toàn quốc đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời gian này, Tổng cục Hải quan sẽ đóng Hệ thống VNACCS/VCIS để chuẩn bị cho việc chạy chính thức hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phổ biến cho cán bộ, công chức của đơn vị mình và doanh nghiệp XNK trên địa bàn khẩn trương và tiếp tục tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Về việc thúc đẩy doanh nghiệp XNK tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục gửi kèm theo đây Mẫu cam kết của doanh nghiệp XNK tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS nêu tại Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS ngày 06/02/2014 của Tổng cục Hải quan để các đơn vị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày …. tháng …… năm 2014

BẢN CAM KẾT

THAM GIA THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG (HỆ THỐNG VNACCS/VCIS)

Kính gửi:

– Tổng cục Hải quan.
– Cục Hải quan: ……
– Chi cục hải quan: ……

Doanh nghiệp: ……

Mã doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ: Emai: ……

Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan…, thuộc Cục Hải quan….

Sau khi tìm hiểu và được sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan…., và Chi cục hải quan:…, doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy việc tham gia Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, ổn định và an toàn hơn.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tích cực tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2014 và tham gia chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

300x250 Công văn 1352/TCHQ VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu ...
Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ ...
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...
Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>