Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1352/TCHQ-VNACCS Ngày ban hành: 13 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1352/TCHQ-VNACCS
V/v gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6277/TCHQ-VNACCS ngày 25/10/2013 và các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và doanh nghiệp XNK chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014.

Tuy nhiên, để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cơ hội tiếp tục chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan gia hạn thời hạn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp XNK trong phạm vi toàn quốc đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời gian này, Tổng cục Hải quan sẽ đóng Hệ thống VNACCS/VCIS để chuẩn bị cho việc chạy chính thức hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phổ biến cho cán bộ, công chức của đơn vị mình và doanh nghiệp XNK trên địa bàn khẩn trương và tiếp tục tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Về việc thúc đẩy doanh nghiệp XNK tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục gửi kèm theo đây Mẫu cam kết của doanh nghiệp XNK tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS nêu tại Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS ngày 06/02/2014 của Tổng cục Hải quan để các đơn vị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày …. tháng …… năm 2014

BẢN CAM KẾT

THAM GIA THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG (HỆ THỐNG VNACCS/VCIS)

Kính gửi:

– Tổng cục Hải quan.
– Cục Hải quan: ……
– Chi cục hải quan: ……

Doanh nghiệp: ……

Mã doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ: Emai: ……

Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan…, thuộc Cục Hải quan….

Sau khi tìm hiểu và được sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan…., và Chi cục hải quan:…, doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy việc tham gia Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, ổn định và an toàn hơn.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tích cực tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2014 và tham gia chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

300x250 Công văn 1352/TCHQ VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 421/TCHQ-TXNK năm 2014 về chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của doanh nghiệp...
Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 433/VPCP-V.I năm 2014 tình hình buôn lậu tại tỉnh biên giới Tây Nam do Văn phòng Chính phủ ...
Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 1216/TCHQ-CCHĐH năm 2014 cho hình thức Tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm...
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>