Công văn 1316/TCHQ-TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1316/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 12 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1316/TCHQ-TXNK
V/v trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Seed Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 1471/TB-PTPL ngày 13/12/2013 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu đối với mẫu hàng khai báo CNRZ: Chất nhuộm màu (rzs-sb15) và mẫu hàng khai báo chất tạo mùi (cola no. 256) do Công ty TNHH Seed Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu tại tờ khai số 33894/NSX03 ngày 31/10/2013. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung Thông báo kết quả phân tích số 1471/TB-PTPL nêu trên, Trung tâm PTPL HH XNK chưa xác định được công dụng của mẫu hàng khai báo chất tạo mùi (cola no. 256).

Để có cơ sở ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa đối với mẫu hàng khai báo chất tạo mùi (cola no. 256), Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Seed Việt Nam khẳng định công dụng của mặt hàng là dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống hay là dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp. Trường hợp mặt hàng dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống thì dùng để sản xuất đồ uống có cồn hay dùng để sản xuất đồ uống khác và sản xuất thực phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Seed Việt Nam biết và có công văn trả lời trước ngày 14/2/2014./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Trung tâm PTPL HH XNK;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

300x250 Công văn 1316/TCHQ TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB PTPL do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục ...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 1673/UBND-CN năm 2013 chỉ đạo địa phương trên địa bàn vận động nhân dân không thả diều ảnh ...
Công văn 3306/TCHQ-TXNK năm 2013 hồ sơ miễn thuế nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 do Tổng cục Hải quan ban hà...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>