Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1235/GSQL-GQ3 Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1235/GSQL-GQ3
V/v hàng tạm xuất – tái nhập

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4215/HQHCM-GSQL ngày 26/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6902/TCHQ-GSQL về việc tạm xuất – tái nhập giàn khoan Trident 16 (bao gồm trạm hệ thống thiết bị chuyên dụng đo thông số Karota khí, hộp đựng màn hình vi tính và dây cáp bằng đồng) của Công ty TNHH MTV Địa vật lý giếng khoan Dầu khí tạm xuất theo tờ khai hải quan số 01/XTA01 ngày 06/12/2012, số 06/XTA01 ngày 20/3/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4 và Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4215/HQHCM-GSQL dẫn trên thì toàn bộ giàn khoan Trident 16 (bao gồm cả các thiết bị thuộc 02 tờ khai tạm xuất nêu trên) đã di chuyển bằng đường biển về địa phận thành phố Hải Phòng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, để thực hiện cho chiến dịch khoan của khách hàng PVEP POC North tại lô HRN-1X.

Vì vậy, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện nội dung công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện những công việc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được nêu tại công văn số 6902/TCHQ-GSQL nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Công ty Dầu khí xăng dầu (xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình – thay trả lời);
– Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

300x250 Công văn 1235/GSQL GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 505/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 07/CW-13 của Công ty CP Công nghiệp CO-WIN Fastene...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1202/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa hàng vào địa điểm tập kết tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>