Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1233/GSQL-GQ1 Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1233/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK và xây dựng thương mại Hoàng Quân.
(Số: 099, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai)

Trả lời công văn số 02/CV/QA ngày 29/10/2013 của Công ty về việc xin cấp phép nhập khẩu qua cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 11297/BCT-BGMN ngày 6/12/2013 thì mặt hàng hợp kim FERRO thuộc điểm 13 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BCT dẫn trên. Đề nghị Công ty liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết. Trên cơ sở quyết định cho phép của UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
– Cục HQ tỉnh Lào Cai;
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

300x250 Công văn 1233/GSQL GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 1316/TCHQ-TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng ...
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>