Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1205/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1205/TCHQ-TXNK
V/v nộp dần tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH OL PLASTIC VN.
(331 Ấp 1A, An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số OL/2013 ngày 24/1/2014 của Công ty TNHH OL PLASTIC VN về việc nộp dần tiền thuế nợ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc nộp dần tiền thuế nợ được quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ; Điều 132 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện và liên hệ trực tiếp với đơn vị hải quan nơi Công ty đang có nợ thuế để được hướng dẫn và xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH OL PLASTIC VN được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 1205/TCHQ TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>