Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1193/TCHQL-GSQL Ngày ban hành: 08 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1193/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục NK xe ô tô

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu xe ô tô, cụ thể tại một số Cục Hải quan địa phương không chấp nhập Purchase Order (PO) như một chứng từ tương đương hợp đồng khi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan; hoặc yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký với hãng xe ở nước ngoài cho từng chiếc xe nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì hồ sơ hải quan gồm có: “Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao); hóa đơn thương mại (bản chính); vận tải đơn (bản copy chính);”

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: “Hợp đồng mua bán hàng hóa: là thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu.”

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp PO cho cơ quan hải quan thể hiện được các điều khoản của một bản hợp đồng mua bán hàng hóa (tên của bên bán, bên mua; tên hàng; số lượng; đơn giá; thời gian, điều kiện giao hàng được quy định theo Incoterms; điều kiện thanh toán…), đủ làm cơ sở cho cơ quan hải quan xác định được chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế của hàng hóa thì cơ quan hải quan chấp nhận như một chứng từ tương đương hợp đồng để làm thủ tục hải quan.

2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc hướng dẫn người khai hải quan nộp/ xuất trình cho cơ quan hải quan chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu xe ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự (theo quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương) (gọi tắt là hợp đồng đại lý) cho lô hàng xe ô tô nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thì khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tiếp theo tại cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nộp/ xuất trình PO trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng đại lý nêu trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK; Vụ PC (TCHQ);
– Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam;
(Sofitel Plaza Hà Nội, Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Tp. Hà Nội)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1193/TCHQL GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 1202/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa hàng vào địa điểm tập kết tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>