Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1181/VPCP-KTN Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1181/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13726/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 12 năm 2013); ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 182/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014) và Bộ Tài chính (công văn số 813/BTC-ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2014) về việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở xem xét về việc bổ sung đoạn 2 từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 1 vào Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 (Dự án), giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì làm rõ và thống nhất với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng phương án vốn, trong đó cân đối sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao cho Dự án và kinh phí tiết kiệm của các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 hiện đang triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 1181/VPCP KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>