Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1181/VPCP-KTN Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1181/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13726/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 12 năm 2013); ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 182/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014) và Bộ Tài chính (công văn số 813/BTC-ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2014) về việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở xem xét về việc bổ sung đoạn 2 từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 1 vào Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 (Dự án), giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì làm rõ và thống nhất với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng phương án vốn, trong đó cân đối sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao cho Dự án và kinh phí tiết kiệm của các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 hiện đang triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 1181/VPCP KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với quốc lộ 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 622/TCHQ-GSQL năm 2014 nộp thông báo tiếp nhận hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 571/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp v...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>