Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1171/VPCP-KTN Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1171/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
– Bộ Kế hoạch Đầu tư;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại công văn số 12/BC-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014, về việc Báo cáo tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư 48 hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạn và dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một xã tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3508/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2013 (văn bản có gửi Bộ Tài chính) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2013, khẩn trương xác định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án di dân, tái định cư 48 hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạn, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2014.

2.Về dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 06/BC-UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2014 (văn bản có gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khẩn trương thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2013; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 28 tháng 02 năm 2014;

b) Về đề nghị cho phép Tỉnh chia dự án thành các tiểu dự án thành phần theo từng mục tiêu hỗ trợ ở từng xã; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án, đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng phương thức chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng các công trình tại các xã có tiếp nhận dân tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ định thầu theo quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Quốc Phòng, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNN;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, V.I, NC. V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).Lĩnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 1171/VPCP KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>