Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1171/VPCP-KTN Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1171/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
– Bộ Kế hoạch Đầu tư;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại công văn số 12/BC-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014, về việc Báo cáo tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư 48 hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạn và dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một xã tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3508/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2013 (văn bản có gửi Bộ Tài chính) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2013, khẩn trương xác định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án di dân, tái định cư 48 hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạn, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2014.

2.Về dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 06/BC-UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2014 (văn bản có gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khẩn trương thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2013; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 28 tháng 02 năm 2014;

b) Về đề nghị cho phép Tỉnh chia dự án thành các tiểu dự án thành phần theo từng mục tiêu hỗ trợ ở từng xã; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án, đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng phương thức chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng các công trình tại các xã có tiếp nhận dân tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ định thầu theo quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Quốc Phòng, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNN;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, V.I, NC. V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).Lĩnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 1171/VPCP KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trườn...
Công văn 433/VPCP-V.I năm 2014 tình hình buôn lậu tại tỉnh biên giới Tây Nam do Văn phòng Chính phủ ...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>