Công văn 1057/TCHQ-TXNK năm 2014 trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1057/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1057/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy.
(Địa chỉ: 116 Nguyễn Đức Cảnh – Cát Dài – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0114/CV-HH ngày 10/01/2014 của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy về việc khiếu nại xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ điểm 2 Điều 8 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định về hình thức khiếu nại, thì: “Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan…bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.”

Tuy nhiên, tại công văn nêu trên của Công ty chưa thể hiện đầy đủ địa chỉ của cơ quan bị khiếu nại, khiếu nại nội dung gì, mà chỉ đề nghị xem xét chấp nhận trị giá khai báo là chưa đúng đối với quy định về hình thức khiếu nại bằng đơn.

2/ Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đăng ký thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Căn cứ khoản 6 điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng thì không được thụ lý giải quyết.

Xem xét hồ sơ khiếu nại thì Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1226/QĐ-HQLS ngày 27/11/2013. Tuy nhiên, đến ngày 10/01/2014 Công ty mới có đơn khiếu nại lần hai và gửi đến Tổng cục Hải quan ngày 15/01/2014.

Để có cơ sở giải quyết khiếu nại, đề nghị Công ty cung cấp tài liệu chứng minh thời điểm nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1226/QĐ-HQLS ngày 27/11/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày ban hành công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 1057/TCHQ TXNK năm 2014 trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>