Công văn 1049/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1049/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1049/TCHQ-GSQL
V/v thông báo định mức đối với nguyên vật liệu NSXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 06/HQBP-NV ngày 2/1/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phản ánh vướng mắc khi thông báo định mức hàng NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, hệ thống thông quan điện tử V.4 đang được nâng cấp để tiếp nhận định mức nguyên liệu chính tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu, định mức phụ liệu, vật tư tại thời điểm quyết toán nguyên vật liệu cho cùng một mã sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Do vậy, trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống thông quan điện tử tập trung cấp Tổng cục, doanh nghiệp có thể khai báo định mức nguyên liệu, vật tư trước hoặc trong cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
– Cty TNHH HanesBrands VN. Đ/c: KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (thay trả lời cv số 011013-41/HBIVN-PB-CV ngày 10/1/2014);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1049/TCHQ GSQL năm 2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 285/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1522/TCHQ-CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng c...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 1635/TCHQ-GSQL năm 2014 quản lý chất lượng xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...
Công văn 10215/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>