Công văn 1049/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1049/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1049/TCHQ-GSQL
V/v thông báo định mức đối với nguyên vật liệu NSXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 06/HQBP-NV ngày 2/1/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phản ánh vướng mắc khi thông báo định mức hàng NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, hệ thống thông quan điện tử V.4 đang được nâng cấp để tiếp nhận định mức nguyên liệu chính tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu, định mức phụ liệu, vật tư tại thời điểm quyết toán nguyên vật liệu cho cùng một mã sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Do vậy, trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống thông quan điện tử tập trung cấp Tổng cục, doanh nghiệp có thể khai báo định mức nguyên liệu, vật tư trước hoặc trong cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
– Cty TNHH HanesBrands VN. Đ/c: KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (thay trả lời cv số 011013-41/HBIVN-PB-CV ngày 10/1/2014);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1049/TCHQ GSQL năm 2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 433/VPCP-V.I năm 2014 tình hình buôn lậu tại tỉnh biên giới Tây Nam do Văn phòng Chính phủ ...
Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10317/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg do ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>