Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1047/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1047/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 226/HQHCM-GSQL ngày 20/1/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định cụ thể “Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này”.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thì căn cứ quy định khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP nêu trên để hướng dẫn DNCX khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, xuất khẩu./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1047/TCHQ GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ c...
Công văn 1316/TCHQ-TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL...
Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp l...
Công văn 3306/TCHQ-TXNK năm 2013 hồ sơ miễn thuế nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>