Công văn 10317/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10317/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10317/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 8522/BGDĐT-GDDT ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại văn bản số 8522/BGDĐT-GDDT ngày 27 tháng 11 năm 2013) về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ tổ chức Hội nghị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;
– Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Nên

300x250 Công văn 10317/VPCP KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1316/TCHQ-TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL...
Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành
Công văn 1049/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của tỉnh: Hà Tĩnh, Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ba...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>