Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 102/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/QLCL-CL2
V/v góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Phúc đáp công văn số 242/BNN-TCCB ngày 16/01/2014 của Vụ Tổ chức Cán bộ về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhất trí với dự thảo nội dung trả lời nêu tại mục số 2 và mục số 3. Đối với mục số 1, đề nghị Quý Vụ lấy ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 102/QLCL CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 312/VPCP-V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng...
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>