Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 102/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/QLCL-CL2
V/v góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Phúc đáp công văn số 242/BNN-TCCB ngày 16/01/2014 của Vụ Tổ chức Cán bộ về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhất trí với dự thảo nội dung trả lời nêu tại mục số 2 và mục số 3. Đối với mục số 1, đề nghị Quý Vụ lấy ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 102/QLCL CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 571/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1673/UBND-CN năm 2013 chỉ đạo địa phương trên địa bàn vận động nhân dân không thả diều ảnh ...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>