Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 102/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/QLCL-CL2
V/v góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Phúc đáp công văn số 242/BNN-TCCB ngày 16/01/2014 của Vụ Tổ chức Cán bộ về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhất trí với dự thảo nội dung trả lời nêu tại mục số 2 và mục số 3. Đối với mục số 1, đề nghị Quý Vụ lấy ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 102/QLCL CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân...
Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 421/TCHQ-TXNK năm 2014 về chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của doanh nghiệp...
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>