Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 102/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/QLCL-CL2
V/v góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Phúc đáp công văn số 242/BNN-TCCB ngày 16/01/2014 của Vụ Tổ chức Cán bộ về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhất trí với dự thảo nội dung trả lời nêu tại mục số 2 và mục số 3. Đối với mục số 1, đề nghị Quý Vụ lấy ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 102/QLCL CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1800/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu ...
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiế...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>