Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10250/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10250/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 215/TTr-NHNN ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý cử đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB tại Matx-cơ-va, Liên bang Nga trong thời gian từ ngày 05 – 06 tháng 12 năm 2013 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP (để b/c);
– PTTg Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

300x250 Công văn 10250/VPCP QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...
Công văn 2785/BNN-KHCN năm 2013 điều chỉnh hành động chính sách giai đoạn 2013-2015 thuộc Chương trì...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>