Công văn 10215/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10215/VPCP-V.III Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10215/VPCP-V.III
V/v tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 30/TTr-UBDT ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16096/BTC-NSNN ngày 21 tháng 11 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc cho phép các tỉnh, huyện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II vào năm 2014 theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

2. Giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai với tinh thần trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, NC, TCCV, TH;
– Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

300x250 Công văn 10215/VPCP V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 806/VPCP-KGVX năm 2014 lập Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chí...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 203/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm...
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 5694/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá chấm điểm kết quả cải cách hành chính của đơn vị năm 2013 d...
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...
Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiế...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>