Công ty TNHH hoặc CTCP có đươc phép tăng, giảm vốn điều lệ hay không?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000003003588XSmall Công ty TNHH hoặc CTCP có đươc phép tăng, giảm vốn điều lệ hay không?

Theo các quy định pháp luật, công ty TNHH hoặc CTCP được phép tăng vốn điều lệ và mức tăng này của vốn điều lệ phải được đăng ký với cơ quan đăng ký địa phương. Trong khi đó thì việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là không được phép.
Bằng nghị quyết của HĐTV, công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng những cách sau:
 Hoàn trả lại phần vốn đã góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty nếu việc hoạt động kinh doanh đã được thực hiện liên tục trong 2 năm từ ngày đăng ký kinh doanh; và tại cùng thời điểm đó bảo đảm các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác được thanh toán đầy đủ sau khi hoàn trả lại cho các thành viên công ty;
 Mua lại phần vốn góp; hoặc
 Giảm vốn điều lệ tương ứng với việc giảm giá trị tài sản của công ty TNHH.
Đặc biệt, theo quy định của LDN, công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ. Ngoài ra, các quy định về thủ tục giảm vốn điều lệ của các công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh chưa thực sự rõ ràng và thuận tiện.

300x250 Công ty TNHH hoặc CTCP có đươc phép tăng, giảm vốn điều lệ hay không?

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>