Công điện 44/CĐ-BGTVT năm 2013 xây dựng báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 44/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký: Nguyễn Hồng Trường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC XÂY DỰNG BÁO CÁO ỦY BAN KINH TẾ QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện:

– Các Cục quản lý chuyên ngành;
– Tổng cục đường bộ Việt Nam;
– Các Vụ tham mưu;
– Thanh tra Bộ;
– Văn phòng Bộ;
– Ban PPP.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội tại văn bản số 1309/UBKT13 ngày 19/8/2013 về việc báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở báo cáo xây dựng kế hoạch 2014 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã có nội dung chủ yếu sau:

– Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và dự kiến cả năm 2013.

– Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Bộ yêu cầu các đơn vị cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 8 tháng năm 2013 và dự kiến cả năm 2013. Ngoài ra, các đơn vị bổ sung thêm các nội dung:

– Đánh giá 3 năm (2011 – 2013) thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, dự báo việc thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm.

– Tình hình triển khai các đề án tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; việc triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

– Các kiến nghị, đề xuất.

Do tiến độ báo cáo gấp, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo các nội dung liên quan, gửi về Bộ bằng văn bản và email theo địa chỉ tonghop.khdt@mt.gov.vn, trước ngày 04/9/2013 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

(Xem thuyết minh xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội 2014 trên trang WEB của Bộ – kèm theo Công điện này)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
– Lưu VT, KHĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

300x250 Công điện 44/CĐ BGTVT năm 2013 xây dựng báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 50/CĐ-BGTVT năm 2013 áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 38/CĐ-BGTVT năm 2013 ứng phó bão số 6 do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận ...
Công điện 179/CĐ-TTg năm 2014 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do...
Công điện 655/CĐ-BGDĐT về phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục...
Công điện 10/CĐ-BNN-BVTV thực hiện cấp bách việc tiêu hủy nguồn rệp sáp bột hồng hại cây sắn (mì) ở ...
Công điện 04/CĐ-BNN-TY triển khai biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nô...
Công báo 4271/BTC-TCT về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>