Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Việt Nam hay không?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000011853944XSmall Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Việt Nam hay không?
Hầu hết các đối tượng SHTT, đều phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục SHTT Việt Nam – NOIP) để được bảo hộ. Các đối tượng này gồm sáng chế (giải pháp hữu ích), nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng… Thủ tục xét nghiệm và đăng ký cụ thể được áp dụng không đồng nhất cho các đối tượng SHTT, tùy thuộc vào các đặc điểm riêng biệt của từng đối tượng SHTT.
Thủ tục đăng ký không phải là yêu cầu tiên quyết đối với việc bảo hộ các đối tượng SHTT như quyền tác giả, tên thương mại và bí mật kinh doanh. Quyền tác tác giả của một tổ chức, cá nhân phát sinh tại thời điểm tác phẩm được tạo ra và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định không phân biệt có hay không được công bố hoặc đăng ký. Đối với tên thương mại, việc bảo hộ được áp dụng ngay sau khi tên thương mại được sử dụng trong quá trình hoạt động thương mại gắn liền với một công ty hay một doanh nghiệp tương ứng mà không buộc phải đăng ký riêng. Bí mật kinh doanh cũng là đối tượng được bảo hộ mà không phải đăng ký, với điều kiện là chúng chưa được phổ biến công khai; chúng tạo cho chủ sở hữu có được lợi thế đối với các chủ thể khác không có khả năng tiếp cận những bí mật kinh doanh đó; và chủ sở hữu đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý cho bí mật kinh doanh này.

300x250 Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Việt Nam hay không?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>