Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 21/CT-UBND Ngày ban hành: 24 tháng 09 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/CT-UBND

Long An, ngày 24 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước được chấn chỉnh, đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một svấn đề bất cập như: một số đơn vị ngay sau khi được cấp phép đã triển khai hoạt động khai thác mà không hoàn tất các thủ tục thuê đất, ký quỹ cải tạo phục hi môi trường, cử giám đốc điều hành mỏ; đồng thời thực hiện khai thác không đúng thiết kế, thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt; vận chuyn quá tải trọng, vận chuyển không che chắn làm rơi vãi đất trên đường,… Iàm ảnh hưởng đến môi trường, gây hư hại các công trình giao thông. Ngoài ra, tình trạng khai thác đất trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương tình trạng lợi dụng việc cho phép chuyển mục đích sang loại đất nuôi trồng thủy sản đkhai thác đất làm vật liệu san lấp, thực hiện không đúng quyết định cho phép chuyển mục đích gây bức xúc trong nhân dân; tình trạng khai thác cát trái phép trên sông làm thất thoát khoáng sản, gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường và sự an toàn trong giao thông…

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do thiếu sự tập trung, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cũng như trong việc kiểm tra xử lý vi phạm của các sở, ngành và địa phương. Một số địa phương công tác quản lý bảo vệ khoáng sản còn thiếu sự quan tâm, nhiều nơi có tư tưởng trông chchỉ đạo của cp trên; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu kiên quyết và kém hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một sđơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản không tốt; nhiu đi tượng khai thác khoáng sản trái phép đã bị ngăn chặn, xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Đ tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản theo quy định pháp luật và chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Long An, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sngành tỉnh có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhng nhiệm vụ cấp bách như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu y ban nhân dân tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khoanh định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt khu vực cm, tạm thời cm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu y ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đúng quy định, phù hp với quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát công tác cấp giấy phép khai thác khoáng sản cũng như việc thực hiện giấy phép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết tham mưu thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân cố tình thực hiện không đúng giấy phép khai thác và quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và y ban nhân dân các huyện thxã, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phm pháp luật về khoáng sản.

Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường) tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác cát trái phép.

Định kỳ hàng quý báo cáo y ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh vào ngày 20 của tháng cuối cùng của quý.

2. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) tăng cường kiểm tra, kim soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện vận chuyển quá tải, không che chn làm rơi vãi đất trên đường gây hư hại các công trình giao thông.

3. Cục Thuế tỉnh

Chđạo Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng Tài nguyên và Môi trường, y ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tiến hành kiểm tra việc kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, tránh thất thu ngân sách.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản đến tổ chức cơ quan và nhân dân để cùng tham gia quản lý, bảo vệ khoáng sản; đưa tin phn ánh kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, đồng thời biu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về khoáng sản.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo và đxuất với y ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết xử lý, nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, ngoài hình thức phạt tin cn thực hiện biện pháp tạm giữ, tịch thu phương tiện, tang vật được sử dụng đvi phạm hành chính theo quy định.

Chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Chấm dứt ngay việc lợi dụng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lp, nguyên liệu sản xuất gạch ngói). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cu chuyn mục đích thì việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Khuyến khích các tổ chức khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư được phê duyệt; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010 nhằm hạn chế hư hại công trình giao thông, điều hòa, khí hậu của khu vực và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc tình trạng lợi dụng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng sang loại đất nuôi trồng thủy sản để tiến hành khai thác khoáng sản mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

Định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn vào ngày 10 của tháng cui cùng của quý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phkhẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Sở Tài nguyên và Môi trường;
Sở Giao thông vận tải;
Cục Thuế tỉnh;
Sở Thông tin vả Truyền thông;
Công an tỉnh;
Đài PTTH Long An; Báo Long An;
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Cổng thông tin điện tử;
Phòng NC (KT, NC-TCD);
Lưu: VT, STNMT, NC-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Lâm

300x250 Chỉ thị 21/CT UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia...
Chỉ thị 04/CT-BXD năm 2013 tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ ...
Chỉ thị 29/2013/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về ...
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nu...
Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiê...
Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>