Chỉ thị 18/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường thực hiện quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 18/CT-BGTVT Ngày ban hành: 17 tháng 09 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 18/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về lao động và tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới kinh tế của đất nước cũng như thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1436/TTg-KTTH ngày 10/9/2013 về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương, trong đó cần tập trung xây dựng: Định mức kinh tế-kỹ thuật, kế hoạch sử dụng lao động, đánh giá tình hình sử dụng lao động, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền thưởng…, cụ thể:

– Tổ chức rà soát lại lao động, định mức lao động, xác định các vị trí, chức danh công việc trong từng tổ đội, phân xưởng, phòng, ban làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp;

– Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

– Xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc bảo đảm đúng quy định của pháp luật; dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đảm bảo trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho doanh nghiệp; có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

b) Đối với tiền lương của viên chức quản lý:

– Tiền lương của viên chức quản lý phải xây dựng theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

– Công ty không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

– Khi xây dựng, xác định quỹ tiền lương đối với viên chức quản lý tại công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng hoặc công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ;

– Các doanh nghiệp rà soát lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2012 của viên chức quản lý và của người lao động đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tiền lương, đồng thời cũng phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và hài hòa giữa tiền lương của viên chức quản lý với tiền lương của người lao động. Trường hợp doanh nghiệp nào có tiền lương của viên chức cao, chênh lệch lớn về tiền lương giữa viên chức quản lý với người lao động thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

c) Kiện toàn bộ máy làm công tác lao động và tiền lương; lựa chọn, bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong công tác lao động và tiền lương để phụ trách và làm công tác này.

d) Tự kiểm tra, tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách lao động và tiền lương tại các đơn vị và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý giai đoạn từ năm 2010 đến nay. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện ra sai phạm thì nghiêm túc xử lý ngay theo quy định của Nhà nước; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xử lý theo quy định.

đ) Đề xuất, kiến nghị những vướng mắc về cơ chế, chính sách về lao động và tiền lương (nếu có).

e) Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2013.

2. Đối với cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, cục, đơn vị sự nghiệp có doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Thực hiện việc rà soát lại các tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, việc phân bổ kinh phí theo nhiệm vụ được giao; đặc biệt là các định mức kinh tế, kỹ thuật tại các đơn vị công ích theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Tăng cường việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại đối với doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại đối với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên chuyên ngành, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp;

c) Tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan báo chí trong ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan về công tác lao động và tiền lương.

4. Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về công tác lao động, tiền lương và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 20/11/2013;

b) Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền lương được quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
– Các DN nhà nước trực thuộc Bộ;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– TT Nguyễn Hồng Trường (để c/đạo t/hiện);
– Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Đảng ủy Bộ GTVT;
– Công đoàn GTVT VN;
– Lưu: VT, TCCB (05b.Ng).

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

300x250 Chỉ thị 18/CT BGTVT năm 2013 tăng cường thực hiện quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2014 bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Giáp Ngọ do Bộ Y tế ban hành
Chỉ thị 20/2013/CT-UBND chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở trường, lớp, cơ sở giáo dục m...
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về ...
Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do thành p...
Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan,...
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>