Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 15/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 30 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 15/2013/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Từ đó, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, hạn chế được những thiệt hại do hoạt động quản lý hành chính Nhà nước gây ra. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt hiệu quả cao; chưa đi vào chiều sâu, còn tổ chức lồng ghép với những nội dung khác; chưa thống nhất được đầu mối quản lý và theo dõi công tác bồi thường của cơ quan, đơn vị mình. Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước.

Nhằm triển khai và thực hiện hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm công vụ của người thi hành công vụ, thống nhất được đầu mối quản lý nhà nước về công tác bồi thường, bảo đảm cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Tiếp tục tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức hiểu rõ, thực thi nghiêm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các quy định liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh trong thực thi công vụ, ra sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa phương, đơn vị theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn khác liên quan tới công tác bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước cụ thể như sau: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; thống kê số liệu, tổng hợp, báo cáo công tác bồi thường và thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nhằm không để xảy ra các hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh bổ sung, quản lý biên chế thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hàng năm tham mưu UBND tỉnh thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước.

3. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường của Nhà nuớc và công tác giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc giải quyết bồi thường của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của công chức, viên chức thuộc trách nhiệm của mình.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương.

d) Định kỳ 6 tháng, 01 năm thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường của Nhà nước trong phạm vi do mình quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan thông qua phương tiện thông tin đại chúng; sắp xếp thời lượng, bố trí chuyên trang, chuyên mục về pháp luật hợp lý, phát sóng vào khung giờ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả việc tuyên truyền về pháp luật bồi thường của Nhà nước đến nhân dân.

6. UBND huyện, thị xã

a) Tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức, đơn vị, cơ quan thuộc UBND huyện, thị xã.

b) Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định tại các khoản 2, 3, 6, 7 và 8 Điều 21 của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

c) Xác định cơ quan có trách nhiệm thực hiện bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường của các đơn vị do UBND huyện, thị xã trực tiếp quản lý và UBND cấp xã thuộc địa phương.

d) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương.

đ) Định kỳ 6 tháng, 01 năm thống kê số liệu sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong phạm vi do mình quản lý, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương theo quy định.

7. UBND xã, phường, thị trấn

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường của Nhà nước khi có đủ các căn cứ theo Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong trường hợp Thành viên UBND, cán bộ, công chức của UBND cấp xã gây thiệt hại khi thi hành công vụ.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức.

c) Báo cáo tình hình thực hiện chi trả bồi thường, trách nhiệm hoàn trả trong từng trường hợp cụ thể hoặc theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Cục công tác phía nam (BTP);
– TTTU; TTHĐND tỉnh;
– CT; PCT;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội;
– Các sở, ban ngành, đoàn thể;
– Trung tâm Tin học-Công báo;
– UBND các huyện, thị xã;
– Phòng Tư pháp các huyện, thị xã;
– UBND các xã, phường, thị trấn;
– Lưu: VT, H03, 27/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm

300x250 Chỉ thị 15/2013/CT UBND tăng cường thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 04/CT-BXD năm 2013 tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ ...
Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2013 tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng ...
Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạc...
Chỉ thị 04/2013/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên đị...
Chỉ thị 10/2012/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ...
Chỉ thị 17/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ thị 26/2012/CT-UBND tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>