Chỉ thị 14/2013/CT-UBND quản lý nguồn tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 14/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 20 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản tài trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau:

1. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Khẳng định tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy – học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

3. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ đúng theo quy trình, thực hiện có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

a) Việc tiếp nhận tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Đối với tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, đá quý, kim loại quý như vàng, kim cương) hoặc thông qua tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại. Đối với tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cụ thể: sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học và các hiện vật khác phải có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khỏe của người dạy và người học.

c) Việc quản lý và sử dụng tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích đối với các sản phẩm và hiện vật tiếp nhận để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

4. Thống nhất quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như sau:

a) Thành lập bộ phận tiếp nhận các khoản tài trợ của cơ sở giáo dục, bao gồm: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục, đại diện các bộ phận chức năng và Ban đại diện cha mẹ học sinh (đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp) hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên (đối với trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học); kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đơn vị.

b) Lập kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

c) Thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu.

d) Ghi sổ theo dõi quản lý và sử dụng các khoản tài trợ trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

đ) Báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

e) Xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả sử dụng (đối với các sản phẩm, chương trình phần mềm hỗ trợ).

5. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

– Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện hàng năm theo quy định.

– Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các hình thức khen thưởng các nhà tài trợ đối với cơ sở giáo dục và xử lý vi phạm trong việc sử dụng nguồn tài trợ theo đúng quy định pháp luật.

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp sai phạm.

c) Giao Chánh Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

d) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận – huyện:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn theo thẩm quyền;

+ Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh tra quận – huyện và các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

– Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận – huyện hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn;

+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra quận – huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm;

+ Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận – huyện kết quả thực hiện hàng năm theo quy định;

+ Đề xuất Ủy ban nhân dân quận – huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo các hình thức vinh danh phù hợp để ghi nhận việc tài trợ của nhà tài trợ đối với cơ sở giáo dục;

+ Chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ theo quy định.

đ) Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, cụ thể:

– Khi tiếp nhận phải phối hợp hướng dẫn nhà tài trợ sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục; thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình; nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài trợ tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

– Tổ chức vinh danh (khen thưởng) các nhà tài trợ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo hoặc đề xuất với cấp trên các hình thức vinh danh phù hợp để ghi nhận việc tài trợ của nhà tài trợ đối với cơ sở giáo dục.

– Tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản tài trợ. Lập báo cáo thu chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện, gửi cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và gửi các nhà tài trợ.

– Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, nhân viên, học sinh – sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Văn phòng Thành ủy;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– Đoàn ĐBQH TP;
– Ban Văn hóa-Xã hội HĐND.TP;
– Các Sở-ngành, Đoàn thể thành phố;
– Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
– VPUB: CPVP; Các Phòng CV; TTCB;
– Lưu:VT, (VX-Nh) P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận

300x250 Chỉ thị 14/2013/CT UBND quản lý nguồn tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tr...
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về ...
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt v...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 201...
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Ch...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do thành p...
Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>