Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 13/CT-UBND Ngày ban hành: 03 tháng 10 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, thông tin thống kê nhà nước được thu thập, tổng hợp và công bố ngày càng nhiều với chất lượng và độ tin cậy từng bước được nâng lên, là nguồn thông tin chính thống phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều tra thống kê theo quy định của Luật Thống kê và các quy định của pháp luật về công tác thống kê.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hình thực tế kinh tế – xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Những hạn chế trên chủ yếu là do: việc chấp hành chưa nghiêm Luật Thống kê và các quy định pháp luật liên quan; nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức về công tác thống kê chưa đầy đủ… đã làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tin thống kê.

Để thống nhất tổ chức tuyên truyền, phồ biến và triển khai thực hiện tốt Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về công tác thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình chủ động tổ chức hướng dẫn, triển khai phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho các đối tượng áp dụng trong toàn tỉnh theo quy định của Luật Thống kê .

2. Sở Tư pháp, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định cho các đối tượng sau:

– Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức triển khai đối với: lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần do nhà nước chi phối của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, phổ biến đối với: Trưởng các phòng, ban trực thuộc ở cấp huyện; Chủ tịch, cán bộ thống kê cấp xã; giám đốc, kế toán các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Website tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

4. Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Bộ Kế hoạch và đầu tư;
– Tổng cục Thống kê;
– Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– UBMT TQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
– UBND các huyện, thành phố;
– Đài PT-TH QB, Báo Quảng Bình, Website tỉnh;
– VPUB: LĐVP, KTTH;
– Các DNNN trên địa bàn tỉnh;
– Lưu VT, KTTH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

300x250 Chỉ thị 13/CT UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Quảng Bình ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
Chỉ thị 19/2013/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong l...
Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lon...
Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau đảm bảo an toàn thực phẩm t...
Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ...
Chỉ thị 17/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>