Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Yên Bái ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 12/CT-UBND Ngày ban hành: 22 tháng 10 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Thực hiện Luật Thống kê, thời gian qua trên địa bàn tỉnh việc đã có chuyển biến tích cực, thông tin thống kê đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đối tượng dùng tin. Tuy nhiên, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê còn xảy ra và chưa được chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nhất là việc cung cấp thông tin ban đầu từ các đơn vị cơ sở.

Để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân, được điều tra thống kê về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo mọi hoạt động trong công tác thống kê được triển khai đúng quy định, thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 để chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 một cách sâu rộng, đồng bộ, nghiêm túc tới cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình; nội dung tuyên truyền phải đầy đủ, chính xác và kịp thời, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt; tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức và biện pháp như đưa thông tin lên website, cổng thông tin điện tử của đơn vị, phối hợp bằng lồng ghép với các hội nghị chuyên môn…Việc tổ chức thực hiện phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức khác nhau giành thời lượng, trang, bài viết thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt, phê bình các tổ chức, đơn vị cá nhân chưa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác thống kê.

3. Cục Thống kê tỉnh

– Chỉ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

– Tăng cường thực hiện chức năng đầu mối trong lĩnh vực thống kê. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Tổng cục Thống kê;
– TT Tỉnh ủy;
– TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngàn, tổ chức, đoàn thể;
– Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
– Các chuyên viên tham mưu;
– Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Cường

300x250 Chỉ thị 12/CT UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Yên Bái ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tr...
Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt v...
Chỉ thị 03/CT-BTP năm 2013 tăng cường công tác quản lý công, viên chức của Bộ Tư pháp
Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 201...
Chỉ thị 04/2013/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên đị...
Chỉ thị 26/2012/CT-UBND tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>