Chỉ thị 03/2013/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 – 2014

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 03/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 09 tháng 09 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2013/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2013 – 2014

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 – 2014, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014 và tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 23/02/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực phát triển Giáo dục và Đào tạo: thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với khu vực miền núi, vùng khó khăn; thực hiện có hiệu quả Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu về chất lượng mũi nhọn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất và các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn, dịch bệnh đối với học sinh; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2014 theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

c) Tiếp tục tham mưu thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

d) Tham mưu đôn đốc việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia các cấp học theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; củng cố, nâng mức chuẩn các trường đã đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học chất lượng cao. Tích cực triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020″ tỉnh Ninh Bình.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối các nguồn lực và đảm bảo kinh phí, đất đai cho công tác giáo dục đào tạo, tạo điều kiện cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chủng loại, đạt trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn; tham mưu ban hành các quy định của tỉnh phù hợp với nội dung của Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhệm quản lý nhà nước về giáo dục.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 – 2014; trong đó chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất trường học và trường chuẩn Quốc gia, duy trì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tích cực, chủ động xây dựng trường học chất lượng cao ở từng cấp học; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm đủ số lượng, chủng loại, có năng lực và đạt trình độ chuyên môn đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2020 và Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Huyện, thị, thành ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, VP2, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng

300x250 Chỉ thị 03/2013/CT UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 – 2014

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 11/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh G...
Chỉ thị 03/2013/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định x...
Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình...
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụ...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 201...
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty nông, lâm nghiệp đã...
Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2013 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào...
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>