Lệnh

Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1

Số hiệu: 18/2013/L-CTN Ngày ban hành: 08 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trương Tấn Sang CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

1

Số hiệu: 19/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố sửa đổi Luật giáo dục

1

Số hiệu: 21/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật thuế tài nguyên năm 2009

1

Số hiệu: 22/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

1

Số hiệu: 17/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật dân quân tự vệ năm 2009

1

Số hiệu: 20/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật viễn thông năm 2009

1

Số hiệu: 18/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật người cao tuổi năm 2009

1

Số hiệu: 16/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT