Công Ước

Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ THÔNG BÁO NHANH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ

Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên)

1

Số hiệu: 164 Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 164 CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ

Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ TRỢ GIÚP TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TAI NẠN HẠT

Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU QUỐC

Công ước 168 năm 1988 về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp

1

Số hiệu: 168 Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 168 CÔNG ƯỚC VỀ XÚC TIẾN VIỆC LÀM VÀ

Công ước 167 về an toàn sức khỏe trong xây dựng

1

Số hiệu: 167 Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 167 VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG XÂY DỰNG

Công ước 165 năm 1987 về an sinh xã hội cho thuyền viên (đã sửa đổi)

1

Số hiệu: 165 Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 165 CÔNG ƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI CHO

Công ước 166 năm 1987 về hồi hương thuyền viên (đã sửa đổi)

1

Số hiệu: 166 Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 166 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC HỒI HƯƠNG THUYỀN VIÊN