Công Ước

Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ THÔNG BÁO NHANH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ

Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU QUỐC

Công ước 168 năm 1988 về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp

1

Số hiệu: 168 Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 168 CÔNG ƯỚC VỀ XÚC TIẾN VIỆC LÀM VÀ

Công ước 167 về an toàn sức khỏe trong xây dựng

1

Số hiệu: 167 Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 167 VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG XÂY DỰNG

Công ước 165 năm 1987 về an sinh xã hội cho thuyền viên (đã sửa đổi)

1

Số hiệu: 165 Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 165 CÔNG ƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI CHO

Công ước 166 năm 1987 về hồi hương thuyền viên (đã sửa đổi)

1

Số hiệu: 166 Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 166 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC HỒI HƯƠNG THUYỀN VIÊN

Công ước 163 năm 1987 về phúc lợi của thuyền viên

1

Số hiệu: 163 Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 163 CÔNG ƯỚC VỀ PHÚC LỢI CỦA THUYỀN VIÊN,

Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên)

1

Số hiệu: 164 Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 164 CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ