Dịch Vụ Tư Vấn

Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có được miễn xin cấp giấy phép lao động?

Là Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp tại Việt Nam không phải là một điều kiện pháp lý cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam.

Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)

NSDLĐ phải sử dụng Nội quy Lao động (“NQLĐ”) khi sử dụng từ 10 lao động trở lên. NQLĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: – Thời giờ

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

relatedthumbarticles-2ce405b713677fa0ccca13832f0cd26c

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm hai loại trợ cấp thông thường mà NSDLĐ phải trả khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyên từ

Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?

Người nước ngoài được phép kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Môi giới bất động sản và định giá bất động sản thuộc phạm vi các dịch vụ

Các trường hợp được hoàn trả Thuế tiêu thụ đặc biệt

TTTĐB được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: – Hàng tạm nhập để tái xuất; – Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và lắp ráp cho sản phẩm xuất

Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

The young tired student with the books isolated.

Có hai phương pháp được sử dụng để tính TGTGT, bao gồm phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cụ thể là: + Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng

Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

3д illustration: Travel rest from work.

Những lĩnh vực nào là được ưu đãi thuế? Ưu đãi thuế được áp dụng cho các lĩnh vực khuyến khích và các khu vực có điều kiện kinh tế – xã

Kê khai và trả Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp như thế nào?

The young tired student with the books isolated.

Doanh nghiệp trả TTNDN cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp có văn phòng đặt trụ sở chính. Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác, thì phần tính