Dịch Vụ Tư Vấn

Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có được miễn xin cấp giấy phép lao động?

alan_shore_boston_legal_in_courtroom

Là Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp tại Việt Nam không phải là một điều kiện pháp lý cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam.

Những loại tiền công của cá nhân cư trú được miễn Thuế Thu nhập cá nhân?

Một số thù lao dưới đây được đặc biệt miễn TTNCN, bao gồm: – Thanh toán cho các chuyến đi kinh doanh, chi phí điện thoại, thống nhất, chi phí văn phòng

Đối tượng sẽ được bảo vệ theo luật về Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam

iStock_000011853944XSmall

Theo Luật SHTT Việt Nam, quyền SHTT được hiểu như là các quyền của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến các đối tượng quyền SHTT, bao gồm quyền tác giả

Các hình thức kỷ luật lao động

iStock_000004381453XSmall

Khi NLĐ vi phạm NQLĐ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây: – Khiển trách; – Gia hạn thời gian

Đăng ký Nội quy Lao động

NSDLĐ phải sử dụng Nội quy Lao động (“NQLĐ”) khi sử dụng từ 10 lao động trở lên. NQLĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: – Thời giờ

Khi các bên tham gia trong hợp đồng có xảy ra tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp được áp dụng như thế nào?

Cropped image of business meeting outside office

Các hình thức giải quyết tranh chấp có thể được các bên liên quan áp dụng theo quy định của pháp luật Việt nam như sau: – Thỏa thuận giữa các bên;

Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Việt Nam hay không?

iStock_000011853944XSmall

Hầu hết các đối tượng SHTT, đều phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục SHTT Việt Nam – NOIP) để được bảo hộ. Các đối tượng

Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, các bên phải đáp ứng những điều kiện sau: + Điều kiện đối với Bên